Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief juni 1999

27-06-1999

Voorwoord

Den Helder Airport kan terugkijken op een heel geslaagd 1998. Maar liefst 120.000 passagiers passeerden de incheckbalie van de luchthaven. Voor deze drukte was met name de offshoresector verantwoordelijk. Het aantal helikopterbewegingen is nog net onder het maximum aantal van 18.000 gebleven. Of we dit jaar ook zo goed zullen scoren, is nog de vraag. De aanhoudend lage olieprijzen op de wereldmarkt hebben er namelijk voor gezorgd dat er dit jaar op het Nederlandse continentale plat veel minder geboord zal worden dan in 1998. Zo is het aantal actieve booreilanden ten opzichte van vorig jaar al gehalveerd, wat direct invloed heeft op het aantal helikopterbewegingen. De olieprijzen zijn ondertussen wel weer iets gestegen, maar dit heeft nog geen effect gehad op de teruggeschroefde exploratieplannen van de oliemaatschappijen. Wij volgen in ieder geval nauwgezet hoe de zaken zich dit jaar zullen gaan ontwikkelen.
In deze editie vertelt luitenant ter zee M. Hoebeke, hoofd Afdeling Luchtverkeersbeveiliging van Marinevliegkamp De Kooy, het één en ander over de afhandeling van klachten over geluidshinder en laagvliegen. Verder kunnen we ook melding maken van nieuwe investeringen op en rond Den Helder Airport. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer weten over bepaalde activiteiten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen

Roel Hijmans
Directeur


Voorkeur voor persoonlijk contact bij klachtenafhandeling

Hoofd Afdeling Luchtverkeers-beveiliging van Marinevliegkamp De Kooy, LTZ 2OC M. Hoebeke: "De mensen tonen meestal begrip als hen goed wordt uitgelegd waarom er soms laag moet worden gevlogen".

Bij de afhandeling van klachten over geluidshinder of laagvliegen vind ik het belangrijk om mensen, die de klachten hebben ingediend, persoonlijk te benaderen om de zaak uit te leggen, verklaart luitenant ter zee 2OC M. Hoebeke, hoofd Afdeling Luchtverkeersbeveiliging van Marinevliegkamp De Kooy.

Luitenant ter zee M. Hoebeke is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle luchtverkeersbeveiligingstaken op het marinevliegkamp. Hij geeft daarbij leiding aan 30 mensen. "Onze afdeling bestaat uit drie takken. Dit zijn de plaatselijke verkeersleiding, de naderingsverkeersleiding en de vluchtvoorlichting. De plaatselijke verkeersleiding bevindt zich in de toren, waar tenminste één controller samen met zijn assistent het luchtverkeer in de directe omgeving van en op het luchtvaartterrein regelt. De naderingsverkeersleiding, ook wel approach genoemd, handelt met behulp van radarschermen het aankomend en vertrekkend luchtverkeer af. Het aankomend luchtverkeer kan desgewenst door "approach" op het glijpad van het Instrument Landing System (ILS) worden "gezet" of worden binnengepraat (talkdown). Dit gebeurt vooral bij slechte weersomstandigheden. Tot slot zorgt de vluchtvoorlichting ervoor dat de noodzakelijke administratie correct wordt afgehandeld. Dit is in het kort de taakverdeling binnen de Afdeling Luchtverkeersbeveiliging", aldus LTZ Hoebeke, die ook verantwoordelijk is voor de correcte afhandeling van klachten over geluidshinder en laagvliegen.

Afhandeling
"Klachten komen in principe altijd per telefoon binnen. Belt men ons dan wordt de klacht en de naam, het adres en het telefoonnummer van de klager genoteerd op een zogeheten geluidshinderklachtenformulier. Die formulieren komen in mijn postbak terecht, waarna ik persoonlijk een onderzoek instel. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek heb ik twee mogelijkheden om de klacht verder af te handelen. Ik kan een klachtenafhandelingsformulier invullen en opsturen naar de klager of ik bel de mensen gewoon op en vertel ze wat er precies aan de hand is geweest. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het laatste. Voordeel hiervan is dat de zaak beter kan worden uitgelegd. In 80% van de gevallen heb ik gemerkt dat deze persoonlijke benadering zeer wordt gewaardeerd. Dit geldt met name als er klachten binnenkomen in verband met een "search and rescue" vlucht. Als ik de mensen uitleg waarom er ineens zo laag moest worden gevlogen, hebben zij daar meestal alle begrip voor. Is men niet tevreden over de uitleg, wat overigens zelden voorkomt, en wil men hogerop, dan stuur ik de klager een folder toe over de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy (COVM). Bij deze commissie kan vervolgens schriftelijk een klacht worden ingediend, die door de COVM ook verder wordt afgehandeld. Het aantal klachten valt overigens erg mee. Vorig jaar waren het er zo'n 50, dit jaar zijn het er tot nu toe vijftien." 
 
Routes
"Toen ik begin 1997 in mijn huidige functie werd benoemd, merkte ik al snel dat men in Den Helder met name in de vroege ochtenduren last had van vertrekkende helikopters die over de stad naar het noorden vlogen. Ondanks dat de toestellen op de voorgeschreven hoogte vlogen, hadden de mensen toch hinder van het geluid. Ik besloot toen te gaan onderzoeken of de routering zou kunnen worden veranderd. Een wijziging van vertrekroutes is beslist geen eenvoudige zaak en dient in overleg met de Rijksluchtvaartdienst (RLD) procedureel te worden geregeld. We hebben toch doorgezet en onlangs heeft de RLD de nieuwe procedures en routering goedgekeurd. Dit betekent dat de helikopters 's morgens vroeg niet over Den Helder, maar er aan de oostkant omheen vliegen. Dit houdt wel in dat er omgevlogen moet worden en dat de aankomst- en vertrektijden dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Hierdoor hebben de mensen op de toren en op approach er wel extra werk bij gekregen doordat extra aandacht aan het luchtverkeer moet worden besteed met betrekking tot de vereiste veiligheidsafstanden (separatie). Maar als we de bewoners van Den Helder hiermee van dienst kunnen zijn, doen we dat graag. Naast het wijzigen van de vertrekroutes zijn we ook, met name op de zuidelijke route richting Petten, langzamer gaan vliegen. Ook dit levert voor de omwonenden minder geluidshinder op. Verder proberen we de bewoners en vogelconcentraties in ons officiële laagvliegoefengebied in de Wieringermeer zo veel mogelijk te ontzien.
In de briefings voor de vluchten geven we extra voorlichting om de overlast tot een minimum te kunnen beperken. Kortom, we doen er alles aan om hinder te voorkomen en zelf probeer ik van de klagers zonodig een toelichting op hun klacht te krijgen en hen persoonlijk uit te leggen wat er precies aan de hand is geweest."


 Kort Nieuws

Het sponsorcontract tussen Den Helder Airport en Wereld- en Europees kampioen judo bij de junioren, Edith Bosch, is onlangs met twee jaar verlengd. Gezien haar prestaties in het afgelopen jaar en met haar deelname aan de Olympische Spelen in Sydney in het vooruitzicht is hiertoe besloten.

Den Helder Airport heeft eveneens een sponsorcontract gesloten met de Helderse Modelvlieg Club (HMC) die regelmatig actief is op het marinegedeelte van de luchthaven. Een uiting hiervan is een reguliere advertentie van Den Helder Airport in het clubblad "De Prop" van de modelbouwers. De HMC werkt reeds enkele jaren geheel belangeloos mee aan de jaarlijkse Open Dag van Den Helder Airport, die deze keer wordt gehouden op zondag 25 juli.

Samen met Euro-Enaer heeft Den Helder Airport van 21 tot 25 april deelgenomen aan de "International Trade Exhibition for General Aviation - AERO '99" in de Duitse stad Friedrichshafen. De beurs was speciaal gericht op kleinere toestellen die onder meer door zakenmensen, door vliegscholen en op regionale luchthavens worden gebruikt. De Helderse inzending mocht zich in een warme belangstelling van de in groten getale toegestroomde bezoekers verheugen, hetgeen de naamsbekendheid van Den Helder Airport ten goede komt. Met name de maquette van de luchthaven trok hierbij veel aandacht.


Werkgroep

In de vergadering van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy (COVM) van 17 oktober 1997 is een werkgroep ingesteld die moest gaan onderzoeken op welke wijze klachten inzake geluidshinder aan het adres van Marinevliegkamp De Kooy werden afgehandeld en welke verbeteringen in die procedure konden worden aangebracht. Het doel van deze werkgroep is het opstellen van een advies aan de commissie en het voorstellen van een procedure die erop is gericht klachten te voorkomen door de afhandeling ervan te verbeteren en duidelijker te structureren.
Het door de werkgroep opgestelde eindrapport zal waarschijnlijk nog dit jaar op de agenda van de commissie worden geplaatst. Hoewel het eindrapport nog niet in de commissie is behandeld, worden de klachten al wel conform de hierin gedane aanbevelingen afgehandeld.


Uitbreiding infrastructuur

Overzicht van de uitbreiding van de infrastructuur.

Door de aanhoudende groei die Den Helder Airport als regionale luchthaven de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is het noodzakelijk dat de bestaande infrastructuur wordt uitgebreid. Nog dit jaar zal hiermee een begin worden gemaakt.

Eén van de voorziene uitbreidingen betreft de aanleg van extra parkeerfaciliteiten, zogeheten spots, voor vliegtuigen en helikopters. Hiervoor zal het bestaande platform worden uitgebreid, zodat aan de noordzijde van de taxibaan een platform met een totaal oppervlak van 6000 vierkante meter ontstaat. Hierop kunnen acht vliegtuigen of helikopters, met een gemiddelde spanwijdte van 18 meter, extra worden geparkeerd. Ook zullen de groenstroken tussen de oude helikopterspots worden verhard om op deze manier meer manoeuvreerruimte te creëren.
Om het milieu zo veel mogelijk te ontzien, zal het hemelwater vanaf het platform via een riool worden afgevoerd. 
Door middel van een olie- en vetafscheider wordt eventueel gemorste brandstof opgevangen en afgevoerd naar het riool. Een deel van het nieuwe platform zal worden voorzien van een vloeistofdichte vloer.

Parkeerfaciliteiten
Een andere uitbreiding omvat de aanleg van extra parkeerruimte voor auto's van passagiers. Hiervoor is een oppervlak van 3200 vierkante meter beschikbaar, waarop ongeveer 160 parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Deze ruimte sluit aan op het parkeerterrein dat in 1995 vlakbij het stationsgebouw werd gerealiseerd voor 275 personenauto's. Na afronding van de aanleg van de nieuwe parkeerfaciliteiten is de totale capaciteit toegenomen tot ongeveer 540 plaatsen. Den Helder Airport is overigens vanaf begin 1996 ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Er rijdt namelijk via de luchthaven een bus tussen de spoorwegstations in Den Helder en Anna Paulowna. Deze verbinding wordt onderhouden door het busbedrijf NZH.


Euro-Enaer start assemblage

Eind dit jaar moeten alle testvluchten met het prototype van het nieuwe tweepersoons vliegtuig van het type Eaglet zijn afgerond. Hierna wordt het toestel gecertificeerd en kan men overgaan tot productie. De onderdelen voor het eerste te assembleren vliegtuig zijn al vanuit Chili naar de Helderse luchthaven overgebracht. Begin augustus hoopt Euro-Enaer met de testvluchten van het eerste seriematig gebouwde vliegtuig te kunnen starten. Voor de assemblage kan de onderneming beschikken over de voormalige helikopterhangar van Schreiner Airways, waar Euro-Enaer onlangs naartoe is verhuisd.
 Met het prototype is van 21 tot 25 april deelgenomen aan de manifestatie "AERO '99" in de Duitse stad Friedrichshafen. Deze grote internationale "general aviation" beurs trok een groot aantal bezoekers, die zeer geïnteresseerd bleken te zijn in de tweepersoons Eaglet. Gezien deze belangstelling hoopt Euro-Enaer nog dit jaar een aantal van deze vliegtuigen aan de man te kunnen brengen.


De Eaglet op de "Aero 99" in Friedrichshafen.


Open Dag: 25 juli!

 

Naar aanleiding van de grote belangstelling en vele positieve reacties op de voorgaande edities wordt ook dit jaar weer een Open Dag georganiseerd voor de omwonenden van de luchthaven. Als datum hiervoor is gekozen voor zondag 25 juli. Deze dag sluit aan op het inmiddels traditioneel geworden Strandspektakel, waarvan Den Helder Airport hoofdsponsor is. Getracht zal worden om dit jaar een deel van de aan het Strandspektakel deelnemende vliegtuigen op de Open Dag naar de luchthaven te halen. Evenals vorig jaar is Motel Den Helder bereid gevonden om enkele kamers beschikbaar te stellen voor vliegers die op zondag naar Den Helder vliegen. Ook zullen diverse andere op Den Helder Airport gevestigde bedrijven, alsmede de Helderse Modelvlieg Club een bijdrage leveren aan de manifestatie. In dit kader zullen er ook weer rondvluchten boven de Noordkop worden gemaakt. Geïnteresseerden zijn op zondag 25 juli vanaf 13.00 uur van harte welkom.
Eigen vestiging Clyde Petroleum op luchthaven

Door de komst van Clyde Petroleum vliegen nu alle acht oliemaatschappijen die op het Nederlandse continentale plat actief zijn vanaf Den Helder Airport. Clyde heeft zelfs een eigen vestiging op de luchthaven geopend.

Het moderne kantoorgebouw naast het stationsgebouw heeft er weer een nieuw huurder bij. Het betreft Clyde Petroleum die hier met een tiental medewerkers is neergestreken. Clyde houdt zich op het continentale plat bezig met de opsporing en winning van gas.
De maatschappij heeft winningsvergunningen voor
 de blokken Q8, P6, P12 en P2a, alsmede opsporingsverguningen voor diverse delen van andere blokken. In totaal heeft de maatschappij een negental platvormen op het Nederlandse plat staan, waaronder een geïntegreerd gasproductieplatvorm (P6a) en acht satellieten.


Nieuw

Internet : http://www.denhelderairport.nl
E mail: info@denhelderairport.nl


 

 

 

 


 

 

 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS