Dé regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord

Contactadres

Luchthavenweg 10A
1786 PP Den Helder

Telefoon: +31 (0) 223 - 635 666

E-mail: info@denhelderairport.nl

Post en vracht offshore

Luchthavenweg 10
1786 PP Den Helder

Vermeld hierbij duidelijk de vracht afhandelaar, het platform, oliemaatschappij en contactpersoon.

Nieuwsbrief mei 1998

05-05-1998

Voorwoord

In deze nieuwsbrief kunnen wij melding maken van een aantal nieuwe investeringen in de infrastructuur van Den Helder Airport. In totaal gaat het om een bedrag van enkele miljoenen guldens. Plan is om hiervoor een achttal extra opstelplaatsen voor helikopters aan te leggen alsmede de bestaande parkeerfaciliteiten voor auto's uit te breiden met 160 plaatsen. Beide uitbreidingen zijn, gelet op de groei die Den Helder Airport doormaakt, hard nodig.
Verder laten we wederom een aantal mensen aan het woord. Zo informeert directeur van Schreiner Northsea Helicopters, Tjapko van Wijk, ons nader over de integratie van de helikopteroperaties en doet overste Hans Bos van marinevliegkamp De Kooy uit de doeken op welke zorgvuldige wijze er met de geluidsnormen voor de luchthaven wordt omgesprongen. Dit en nog veel meer interessante zaken vindt u in deze editie van onze nieuwsbrief. Mocht u na het lezen er van nog vragen hebben over bepaalde activiteiten van de luchthaven, neemt u dan gerust contact met ons op.

Roel Hijmans
Directeur


Schreiner Northsea Helicopters wordt een echt Helders bedrijf

Alle helikopteroperaties voor de offshore-industrie worden op Den Helder Airport geconcentreerd.

Vorig jaar kwamen de helikopteroperaties in het nieuws toen KLM en ERA aankondigden dat zij hadden besloten hun helikopterbedrijf te verkopen aan Schreiner Airways. Tjapko van Wijk, voormalig directeur van KLM ERA Helicopters en thans directeur van Schreiner Northsea Helicopters, zegt hierover: "De onderhandelingen zijn inderdaad vorig jaar gevoerd. De formele overdracht van KLM ERA Helicopters aan Schreiner Airways heeft vervolgens op 30 januari jongstleden plaatsgevonden. Eigenlijk is toen alleen de naam van het bedrijf gewijzigd in Schreiner Northsea Helicopters. De verkoop hield tevens in dat de Amerikaanse firma Rowan, de moedermaatschappij van ERA, twee S-61-N helikopters meenam naar de Golf van Mexico. Hierdoor bestaat onze luchtvloot thans uit drie Sikorsky's van het type S-61N, acht Sikorsky's van het type S-76B en twee Bölkow's BO-105 CBS. Alle medewerkers zijn wel op hun plaats blijven zitten.

Eén van de redenen van Schreiner Airways om het bedrijf over te nemen, was schaalvergroting. Om op de Europese markt, waar de concurrentie steeds feller wordt, te kunnen meedoen, moet je een flink bedrijf zijn. De oliemaatschappijen besteden hun werk namelijk in steeds grotere pakketten uit. Je moet dan wel over voldoende capaciteit beschikken om hierop in te kunnen spelen".

Integratie
"Voor de overname beschikte Schreiner Airways al over een eigen helikoptervloot die eveneens vanaf Den Helder Airport actief was ten behoeve van de offshore-industrie. Deze vloot telt vijf Dauphin SA 365 N en twee Dauphin SA 365 C2 helikopters. Schreiner Northsea Helicopters en Schreiner Airways, die nu allebei dezelfde aandeelhouders hebben, zullen gedurende de komende maanden worden samengevoegd tot één bedrijf. Hiervoor is een integratieplan opgesteld. Het nieuwe bedrijf gaat Schreiner Northsea Helicopters heten. In principe hadden we verwacht dat deze transactie geen verlies aan arbeidsplaatsen zou opleveren. Maar het feit dat de NAM onlangs haar contract met beide helikopterbedrijven niet heeft verlengd, zal ongetwijfeld op termijn wel effect hebben op de werkgelegenheid. Alle helikopteractiviteiten voor de offshore-industrie worden in ieder geval in Den Helder geconcentreerd. Ook sommige Schreiner-activiteiten die voorheen in Hoofddorp waren gevestigd. Verder blijven de beide hangars op Den Helder Airport gewoon in gebruik, want die ruimte hebben we echt nodig. Echter onze vestiging in Norwich zal waarschijnlijk wel worden gesloten. Toch blijven we bekijken of we elders in Noordwest-Europa kunnen expanderen, ongeacht de felle concurrentie die wij hierbij zullen ondervinden van de helikopterfirma's Bristow en Bond. Van een monopoliepositie op het Nederlandse continentale plat door ons bedrijf is overigens geen sprake. Andere maatschappijen hebben hier ook vaste voet aan de grond. Wel blijven we met onze activiteiten gefocust op de offshore-industrie. Samen zijn we nu sterker dan voorheen, wat ook voor onze klanten een grotere flexibiliteit zal opleveren." 


Offshoresector zorgt voor topjaar Den Helder Airport

De offshoresector heeft er wederom voor gezorgd dat Den Helder Airport kan terugkijken op een goed jaar. Het vliegverkeer nam in 1997 met ruim 7% toe. In totaal passeerden vorig jaar 108.000 passagiers de incheckbalie van de regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord.

Het totale aantal vliegbewegingen steeg van 18.128 in 1996 naar 19.698 in het afgelopen jaar. Het grootste deel van deze stijging kwam voor rekening van de offshoresector. Alleen het aantal bewegingen met vastevleugelvliegtuigen liep terug van 4292 naar 3376.
"De forse toename van het aantal helikoptervluchten", verklaart luchthavendirecteur R. Hijmans, "heeft niet alleen te maken met de grote drukte op het Nederlandse continentale plat, waar momenteel weer volop wordt geboord. Ook het besluit van de oliemaatschappijen Clyde Petroleum en Amoco om voortaan vanaf Den Helder Airport te vliegen heeft hieraan bijgedragen. Alle negen oliemaatschappijen die op het Nederlandse continentale plat opereren, maken nu gebruik van onze regionale luchthaven. De chartermaatschappij Skydrift vliegt bijvoorbeeld al vijf tot zes maal per week tussen Norwich in Engeland en Den Helder Airport", aldus directeur Hijmans die voor 1998 een stabilisatie dan wel lichte stijging van het aantal vliegbewegingen verwacht.
Het afgelopen jaar is op Den Helder Airport een vierde hangar met een vloeroppervlak van 1800 vierkante meter in gebruik genomen. Hierdoor is de ruimte voor het stallen en onderhouden van vliegtuigen aanzienlijk uitgebreid. De totale beschikbare hangarruimte bedraagt nu 7200 vierkante meter. Voor dit jaar staat onder meer een uitbreiding van het opstelplatform op het programma. Hierdoor komt 6000 vierkante meter extra ruimte beschikbaar voor het parkeren van vliegtuigen en helikopters. Daarnaast zal de pas opgerichte firma Euro-Enaer naar verwachting dit jaar op Den Helder Airport van start gaan met de bouw van kleine les/zakenvliegtuigen van het type Eaglet.


Kort Nieuws
 
Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van marinevliegkamp De Kooy en het 55-jarig bestaan van het Squadron 860 wordt op vrijdag 18 september een gecombineerde reünie georganiseerd. Verwacht wordt dat hieraan ongeveer 3000 zowel actief dienende als gepensioneerde militairen zullen deelnemen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 0223-658888.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) is gevraagd een studie te verrichten naar de uitbreidingsmogelijkheden voor Den Helder Airport. Er zal worden gekeken of dit binnen de bestaande geluidscontouren te realiseren valt.

In mei opent de Kamer van Koophandel een eigen vestiging in het nieuwe kantoorgebouw op Den Helder Airport. De gehuurde ruimte, die zich net naast de ingang van het gebouw op de begane grond bevindt, is hiervoor de afgelopen weken verbouwd. De Kamer krijgt op deze nieuwe locatie de beschikking over circa 300 vierkante meter moderne kantoorruimte.

Vanaf 1 juli start de Engelse helikopter firma Bristow Helicopters met vluchten vanaf Den Helder Airport. Hiervoor worden drie helikopters van het type Sykorsky S-76A+ op de luchthaven gestationeerd. Met twee van deze helikopters zal offshorepersoneel van en naar platformen van de NAM worden gevlogen. De derde helikopter dient als reserve. Bristow Helicopters heeft voor de vluchten een vijfjarig contract afgesloten met Shell, de moedermaatschappij van de NAM en voor haar operaties onderdak gevonden bij Skyline Aviation. 


Geluidsoverlast in sommige gevallen onoverkomelijk

De geluidsbelasting rondom het Marinevliegkamp De Kooy wordt elk jaar nauwkeurig berekend door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) die hier vervolgens schriftelijk over rapporteert. Klachten over de geluidsbelasting worden door vertegenwoordigers van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy afgehandeld. "Ook dit gebeurt schriftelijk", zegt hoofd Algemene Dienst van de Groep Maritieme Helikopters en tevens Eerste Officier van het marinevliegkamp, overste Hans Bos.

Overste Hans Bos: "Met de geluidsbelasting wordt uiterst zorgvuldig omgesprongen". (Foto: AVD-KM)

"Het geluid dat wij hier al vliegend met helikopters en vliegtuigen produceren, valt onder de Luchtvaartwet. De hoeveelheid geluid wordt echter steeds nauwkeurig berekend. Hiervoor worden alle starts en landingen geteld. Verder wordt het tijdstip waarop deze plaatsvinden en met welke typen vliegtuigen wordt gevlogen geregistreerd. Bij avond- en nachtvluchten wordt er zelfs een straffactor in rekening gebracht die maximaal 10 maal zo hoog kan zijn als de factor die overdag wordt berekend. Conform de Luchtvaartwet berekent het NLR de geluidsbelasting en de geluidscontouren rondom het vliegveld.  
Er wordt een zonering gemaakt, gebaseerd op de zogeheten Kosten Eenheden. De heer Kosten is de uitvinder van deze eenheden. Bij die zonering hebben we onder andere te maken met de 35 KE (Kosten Eenheden) lijn. Bestaande huizen binnen die lijn moeten worden geïsoleerd en nieuwe huizen mogen niet meer binnen die lijn worden gebouwd. Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij de zoneringslijnen niet overschrijden met ons geluid. Hiervoor zijn om de 500 meter rondom het vliegveld meetpunten opgesteld, die worden gecontroleerd door het NLR. De verantwoording voor het niet overschrijden van de vastgestelde geluidscontouren ligt bij de commandant van Marinevliegkamp De Kooy. Gelukkig blijven we er nog steeds ruim binnen, maar het vergt wel continu onze aandacht. Overigens worden bij het bepalen van de geluidsbelasting de gegevens van zowel civiele als militaire helikopters en vliegtuigen bij elkaar opgeteld. Het aantal starts en landingen van civiele vliegtuigen wordt vrijgegeven. Dat van militaire vliegtuigen blijft geheim. Dit laatste heeft echter geen effect op de metingen en bepalingen van de zoneringen."

Rapportage

De geluidsbelasting rond marine-vliegkamp De Kooy wordt aan-gegeven in KE-lijnen.

"Het NLR-rapport", vervolgt overste Bos, "wordt naar de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Defensie en VROM gezonden. Laatstgenoemd ministerie is namelijk de controlerende instantie. Het rapport wordt ook voorgelegd aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Marinevliegkamp De Kooy, de voormalige artikel 28 commissie. In artikel 28 van de Luchtvaartwet staat namelijk dat zo'n commissie in het leven moet worden geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van diverse instanties, waaronder de Koninklijke Marine, de omringende gemeenten, de Provinciale Staten en de mwonendenverenigingen.De Commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen. Zelf ben ik er namens de marine ook lid van. Niet alleen wordt hier het NLR-rapport besproken, maar ook de plannen om bijvoorbeeld de startbaan wel of niet te verlengen komen aan bod.  
Verder houdt de Commissie zich bezig met klachtenafhandeling. Tijdens de laatste vergadering hebben we juist besloten deze te stroomlijnen. Hierbij zijn ook diverse voorzitters van omwonendenverenigingen betrokken.
Via deze Commissie kregen we bijvoorbeeld onlangs te horen dat de omwonenden aan de noordkant van de luchthaven nogal last hadden van helikopters die lang op één plek hangen. Dat lang op één plek hangen is af en toe nodig om de sonarinstallatie uit te testen. Deze hangt aan een lange kabel en die moet wel eens voor onderhoud worden uitgevierd. Dat duurt even en levert dus nogal wat lawaai op. Na overleg in de Commissie is besloten dit soort werk voortaan op een andere locatie uit te voeren, verder weg van de bebouwing. Op die manier proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met onze buren."

Verbeteringen
"Overigens is door het gebruik van een geavanceerde Lynx-helikoptersimulator op marinevliegkamp De Kooy het aantal vluchten zeker met zo'n 20 procent afgenomen. Dit heeft een aanzienlijke reductie van de geluidsbelasting opgeleverd. Omgerekend in vlieguren scheelt dit ongeveer 1200 tot 1500 uur.
Daarnaast is vorig jaar het rampenplan helemaal herzien en uitvoerig middels grootschalige oefeningen beproefd. Hierbij waren ook de regionale brandweer, GGD, politie en andere regionale hulpverleningsdiensten betrokken. Elk jaar zal zeker één keer een dergelijke oefening worden gehouden. De volgende staat voor de maand mei gepland. Ook wordt in eigen gelederen op de basis regelmatig geoefend om ongevallen snel en efficiënt te kunnen aanpakken.
Tot slot wil ik nog een misverstand uit de wereld helpen met betrekking tot de straaljagers die een enkele keer over onze basis razen. Dit doen ze niet om de omwonenden te plagen maar om onze verkeersleiders te trainen. Om optimaal veilig te kunnen functioneren, moeten zij af en toe geconfronteerd worden met een snelle nadering. We proberen dit tot een absoluut minimum te beperken. Het zal dus maar enkele keren per jaar voor komen en de omwonenden worden hierover steeds tijdig geïnformeerd."


Evenals in de twee voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer een Open Dag georganiseerd voor de omwonenden van Den Helder Airport. Deze derde editie zal op zondag 26 juli plaatsvinden. Reden om ook dit jaar weer een Open Dag op de luchthaven te organiseren is het grote aantal positieve reacties op de eerder gehouden manifestatie. Geïnteresseerden zijn op 26 juli vanaf 13.00 uur welkom.
Wederom is er een aantrekkelijk programma samengesteld waaraan een reeks vliegtuigen deel zal nemen. Een groot deel hiervan zal tevens meewerken aan de Airshow van het jaarlijkse Strandspektakel dat plaatsvindt op maandag 27 juli en waarvan Den Helder Airport opnieuw hoofdsponsor is. Ook Motel Den Helder zal dit jaar haar medewerking verlenen aan zowel de Open Dag als het Strandspektakel. De piloten die aan beide evenementen deelnemen, wordt een overnachting aangeboden in het onlangs geheel gerenoveerde motel aan de Middenweg in Den Helder. 


Sponsorcontract voor Edith Bosch

De offici?le ondertekening van het sponsor-contract met judoka Edith Bosch (rechts) met Conny van het Hoff van Den Helder Airport.

Wereld- en Europees kampioen judo bij de junioren, de 17-jarige Edith Bosch, gaat iets doen aan de (on)bekendheid van Den Helder Airport. Voor het uitdragen van de naam en faam van deze regionale luchthaven gaat de judokampioen reclame maken op de nationale en internationale toernooien waaraan zij op weg naar de judotop zal deelnemen. Hiervoor is met Den Helder Airport een sponsorcontract gesloten.
Volgens luchthavenwoordvoerster Conny van den Hoff is Edith Bosch een prima ambassadrice voor Den Helder Airport. "We willen zowel in binnen- als buitenland aan onze naamsbekendheid als dynamische burgerluchtvaarthaven werken. Edith trekt gezien haar prestaties veel aandacht waarvan ook wij hopen te profiteren. Daarom steunen we haar van harte om die prestaties te kunnen continueren."


Euro-Enaer start testvluchten

Als alles volgens plan verloopt, start de pas opgerichte onderneming Euro-Enaer in de maand mei met de eerste testvluchten van het nieuwe tweepersoonsvliegtuig van het type Eaglet. De afgelopen maanden is veel werk verzet om het vliegtuig te certificeren. Dit laatste wordt samen met de RLD uitgevoerd. Na het uittesten van de motor zijn er ondertussen taxiproeven gehouden op Den Helder Airport. Uitvalsbasis is voorlopig nog de hangar van Skyline Aviation. Plan is om in september te starten met de bouw van een eigen hangar op de luchthaven voor de serieproductie van de Eaglet.

Foto Eaglet (uit vorige nieuwsbrief) 

 

 

 


 

Airmail augustus 2018

Airmail augustus 2018

Hier vindt u de meeste recente uitgave van Airmail.

Klik op de afbeelding of link onderaan dit bericht om de gehele nieuwsbrief te kunnen lezen. 

Lees verder »
Airmail oktober 2017

Airmail oktober 2017

Lees verder »
Airmail mei 2017

Airmail mei 2017

De mei editie van Airmail met o.a. NWTA voorzitter Hans Timmer over de aanleg van windturbineparken en de werkgelegenheid hierdoor, Ron van der Laan, regiodirecteur Peterson over platformontwikkeling, Kees Visser over drones en de toekomst en Jacques de Waal over de ondernemersvereniging Kooijpunt. 

Lees verder »
Contact »
Created by Trefnet • Powered by Shark CMS